Το Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του σωματείου είναι α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, που αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη.   ΑΡΘΡΟ 11 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΩΝ» με έδρα την Αθήνα. Το Σωματείο χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, η έδρα του και ο χρόνος ίδρυσής του. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Σωματείου είναι η προστασία της εξειδίκευσης των κλινικών εμβρυολόγων, η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΟΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α. Πόροι του σωματείου είναι: 1.Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών. Το ύψος της συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. 2.Οι έκτακτες εισφορές των μελών. 3.Τα εισοδήματα από την περιουσία του σωματείου. 4.Οι εισπράξεις από κάθε φύσης δημόσιες εμφανίσεις του σωματείου. 5.Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας γίνονται κάθε δύο χρόνια ταυτόχρονα και συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας των προηγούμενων οργάνων και Αντιπροσώπων. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα του σωματείου, την ίδια μέρα με την εκλογοαπολογιστική διαβάστε περισσότερα