Εκπαιδευση

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταρτίζει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση και την εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική, διάρκειας 1 έτους, από το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010, εαρινό εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν.2083/92. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:(α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, M.Sc.) στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική(β) Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ, Ph.D.) στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθ. 5 του Ν. 2916/2001.Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα είναι 15.Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 4.000 Ευρώ (2.000 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από 21 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2009 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδί. Πληροφορίες στα τηλ. 210-7462032 και 210-7462035, κα Μ. Νικολούτσου).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που χορηγείται από τη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  3. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
  6. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτό.
  7. Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν) Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Εξεταστική Επιτροπή του Προγράμματος, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή. 

Δημήτρης Λουτράδης
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής                                          
Επιτροπής του Μ.Π.Σ
Καθηγητής 

Πέτρος Δρακάκης
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  του Μ.Π.Σ.Επίκουρος 
Καθηγητής   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ »

Το πρόγραμμα ενεκρίθη από το Υπουργείο Παιδείας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Ιατρικής με Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος το Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή Ιωάννη Ε. Μεσσήνη. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών και τα μαθήματα άρχισαν για πρώτη φορά στις 2 Οκτωβρίου 2006. Περιλαμβάνει 12 μαθήματα, τα οποία γίνονται σε δύο εξάμηνα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Κάθε χρόνο, εκπαιδεύονται 10 φοιτητές θεωρητικά και πρακτικά στα σύγχρονα θέματα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής και του Εργαστηρίου Βιολογίας του Πανεπιστημίου καθώς και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα με γνώση του αντικειμένου αυτού.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής».

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ –ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι εξαμηνιαία.            

www.researchreproduction.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ίδρυμα Φλέμινγκ
για περισσότερες πληροφορίες στο site www.fleming.gr

Εξωτερικό

 

Ίδρυμα Τίτλος σπουδών   Αρμόδιος επικοιν-ωνίας Ηλεκτρονική διεύθυνση
1)University of Oxford MSc Clinical Embryology 12 μήνες Dr Kevin Coward

kevin.coward
@obs-gyn.ox.ac.uk Tel: +44 1865 221004 

 

2)Imperial College London  

MSc Repro-ductive and Develop-
mental Biology

 

12 μήνες Dr Mark Sullivan mark.sullivan
@imperial.ac.uk
3)University College London

MSc Repro-ductive Science and Women’s Health

 

12 μήνες Dr Joyce Harper joyce.harper
@ucl.ac.uk
4)University of Notting-ham

MSc (MMedSci) Assisted Repro-duction Technol-ogy

 

12 μήνες Prof Bruce Campbell Ogpg
@nottingham.ac.uk Tel: (+44) 0115 823 0682
5)University of Bristol

MSc Repro-duction and Develop-ment

 

12 μήνες (διδασκαλία εξ’ αποστάσεως) Wendy Trowsdale Admin
@ReD-MSc.org.uk
6)University of Leeds MSc Clinical Embryo-logy 2 χρόνιαpart-time(διδασκαλίαεξ’αποστάσεως) Postgraduate Office Clinembms
@leeds.ac.uk

 

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών , υπάρχουν και αρκετά ερευνητικά προγράμματα, όπως τα κάτωθι:

 

Ίδρυμα Τίτλος σπουδών   Αρμόδιος επικοινων-ίας Ηλεκτρονική διεύθυνση
University of Edinburgh

MSc by research in Reproductive Biology

 

12 μήνες Dr T.A. Bramley t.a.bramley
@ed.ac.uk
University of Liverpool MPhil/PhD Perinatal and Reproductive Medicine 3-4χρόνια Prof A.M.Weindling a.m.weindling
@liv.ac.uk

Δυνατότητα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ανθρώπινη αναπαραγωγή δίνεται μεταξύ άλλων ιδρυμάτων, από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen και το Πανεπιστήμιο του Edinburg (MRC Human Reproductive Sciences Unit).

για τυχόν αλλαγή, προσθήκη κλπ. ενημερώστε μας