ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας γίνονται κάθε δύο χρόνια ταυτόχρονα και συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας των προηγούμενων οργάνων και Αντιπροσώπων. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα του σωματείου, την ίδια μέρα με την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, και σε περίπτωση μεγάλου αριθμού μελών μπορούν να ορισθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πλέον του ενός καταστήματα ψηφοφορίας.


ΑΡΘΡΟ 25

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπροσώπους στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μπορεί να υποβάλλουν τα μέλη του σωματείου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Σύγκληση της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. δε μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι κατέρχονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν και κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού στον οποίο μετέχουν, διαφορετικά θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.


ΑΡΘΡΟ 26

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1.Οι αρχαιρεσίες γίνονται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει Δικαστικός Λειτουργός, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
2.Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου και για Αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
3.Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, που δε ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό και το νόμο. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.


ΑΡΘΡΟ 27

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


1.Τα καταστήματα ψηφοφορίας επιλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η προετοιμασία των καταστημάτων ψηφοφορίας γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ. Η αίθουσα ψηφοφορίας πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο χώρο, να έχουν τοποθετηθεί σε αυτή κάλπες και διαχωριστικό (παραβάν) ή να έχει διαμορφωθεί κατάλληλο μέρος αυτής, για να χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία σε περίπτωση έλλειψης διαχωριστικού (παραβάν). Η αίθουσα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δε μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για άλλους σκοπούς.
2.Για το εκλογικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει το Δ.Σ., το οποίο παραδίδει έγκαιρα το εκλογικό υλικό πριν την ψηφοφορία στην Εφορευτική Επιτροπή.


ΑΡΘΡΟ 28

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ


1.Το Δ.Σ. φροντίζει για την προμήθεια επαρκούς αριθμού εντύπων ψηφοδελτίων, πολυγραφημένων ή δακτυλογραφημένων, του ιδίου χρώματος, διαστάσεων και ποιότητας χαρτιού, όμοια για όλους τους συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους.
2.Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις αρχαιρεσίες με δικό του ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από επάνω προς τα κάτω σε δύο τμήματα που φέρουν σε επικεφαλίδα με κεφαλαία γράμματα και κατά σειρά τις ενδείξεις «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και κάτω από αυτές τις ενδείξεις τα ονόματα των αντιστοίχων υποψηφίων.
3.Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος που λαμβάνει μέρος και στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας καταρτίζει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό και κάτω από τον τίτλο «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ» αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι.


ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ


1.Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από το Δ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή.
2.Στους εκλογικούς καταλόγους αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά όλοι όσοι έγιναν μέλη του σωματείου σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος Καταστατικού ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Ειδικότερα αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο του εκλογέα.


ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


1.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνει τα κατά νόμο πρόσφορα μέτρα προς εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
2.Η Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει την κάλπη, την οποία ελέγχει για να διαπιστώσει ότι είναι κενή, την κλειδώνει και την παραδίδει στον Πρόεδρο με το κλειδί, ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ελέγχει τα στοιχεία των ψηφοφόρων και εάν αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου.
3.Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους, και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Κάθε εκλογέας που ψηφίζει διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και το ονοματεπώνυμό του αναγράφεται σε ειδικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
4.Στους ψηφοφόρους χορηγούνται από την Εφορευτική Επιτροπή όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων που παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες. Επίσης τους γνωστοποιείται ο αριθμός των σταυρών που μπορούν να θέσουν σε κάθε ψηφοδέλτιο. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να τεθούν τόσοι σταυροί όσα και τα μέλη που πρόκειται να εκλεγούν. Για την εκλογή Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας ο αριθμός των σταυρών προτίμησης ισούται με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που μπορεί να εκλέξει το Σωματείο. Το ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς δεν ακυρώνεται αλλά προσμετράται στο συνδυασμό σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψήφιους δεν είναι υποχρεωτικός ο σταυρός προτίμησης αλλά και αν τεθεί δεν επιφέρει ακυρότητα.
5.Ο ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα για τα όργανα Διοίκησης του σωματείου και τους αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας και ρίχνει τον κάθε φάκελο στην ανάλογη κάλπη.
6.Μετά την ψηφοφορία σημειώνεται στο ειδικό βιβλιάριο ότι ο εκλογέας ψήφισε και η ημερομηνία της ψηφοφορίας. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από τον Πρόεδρο και σφραγίζεται από τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
7.Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο κατάστημα της ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται και από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού, που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του συνδυασμού.
8.Σε όλη τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
9.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των φακέλων που βρίσκονται μέσα στην κάλπη χωρίς να τους αποσφραγίσει. Αφού τελειώσει η καταμέτρηση των φακέλων ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους και προχωρά στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων. Ψηφοδέλτιο, το οποίο κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, φέρει διακριτικά σημεία ή που από το χρώμα του, το σχήμα του ή τον τρόπο εκτύπωσής του δημιουργεί υπόνοιες ότι παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας, είναι άκυρο. Οι διαγραφές και οι εγγραφές ονομάτων υποψηφίων επάνω στα ψηφοδέλτια τα καθιστούν άκυρα.
10.Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Οργάνωσης και αντίγραφά του φυλάσσονται στα αρχεία του σωματείου.
11.Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι έδρες για το Δ.Σ. ή για την Ελεγκτική Επιτροπή, που δεν έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις και οι θέσεις των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου. Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων τους. Ως συνδυασμός για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται εκείνος του οποίου ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους τους, που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
12.Εκείνοι που πέτυχαν, ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή και μέσα σε οκτώ (8) το μέγιστο ημέρες από την ημέρα περάτωσης της ψηφοφορίας, συνέρχεται το νέο Δ.Σ. και η νέα Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν για τυχόν αναπλήρωση τακτικών μελών. Τα ονόματά τους καθώς και οι ψήφοι προτίμησης που έλαβε ο καθένας καταχωρούνται στα πρακτικά.


ΑΡΘΡΟ 31

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται απαρτία του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

Β. ΔΙΑΛΥΣΗ


1.Το σωματείο διαλύεται σύμφωνα με το Νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για τη λήψη της οποίας απαιτείται απαρτία των 2/3 του συνόλου των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον του αριθμού των παρόντων. Η περιουσία του σωματείου διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Για τα θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στο παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και της λοιπής νομοθεσίας.
2.Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 32 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση και υπογράφεται παρακάτω από τους ιδρυτές.
3.Η ισχύς του Καταστατικού αυτού θα αρχίζει από την έγκρισή του από το Δικαστήριο και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου..
4.Τα παρακάτω πέντε ιδρυτικά μέλη ορίζονται από όλα τα υπογράφοντα παρακάτω ιδρυτικά μέλη ως Προσωρινά Διοικούσα Επιτροπή με αρμοδιότητα τη νομιμοποίηση του σωματείου και τη διενέργεια αρχαιρεσιών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
1.Μιχάλης Πελεκάνος
2.Αικατερίνη Βουτσινά
3.Χαρίλαος Καζλαρής
4.Σοφία Δόριζα
5.Στήβεν Ντέιβις
Το παρόν Καταστατικό εγκρίνεται ως έχει και υπογράφεται, όπως πιο κάτω, από τα Ιδρυτικά Μέλη του.
Αθήνα, 11-4-1998