ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του σωματείου είναι α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, που αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
2.Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μπορεί να είναι τακτική, έκτακτη και καταστατική. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ή την ψηφοφορία.
3.Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα με δικαίωμα ψήφου και τα δόκιμα και επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των τακτικών μελών επιτρέπεται μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 12

 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


1.Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Το Δ.Σ. καθορίζει την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο σύγκλησής της. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αποστέλλεται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά ή τηλετυπικά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κοινοποιείται πριν από 20 τουλάχιστον ημέρες στα μέλη του σωματείου και καθορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα, τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και θέματα προτεινόμενα με αίτηση από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου έτους, η επ’ αυτού έκθεση της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του νέου έτους. Για τη απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια διεξάγεται συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο που αναλαμβάνει τη διεύθυνσή της, απαρτιζόμενο από τρία μέλη, τον Πρόεδρο και δύο Γραμματείς. Τα μέλη που εξελέγησαν μπορεί να αντικατασταθούν για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και λειτουργεί συλλογικά, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία. Κάθε μέλος παραπονούμενο κατά του διευθύνοντος τη συζήτηση έχει δικαίωμα να αναφέρεται στο Προεδρείο και εν τέλει στη Συνέλευση.
3.Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία είναι αρκετός για την λήψη απόφασης οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δεν ολοκληρωθούν κατά την ίδια συνεδρίαση, τότε το Προεδρείο της καθορίζει τόπο, ημέρα και ώρα της νέας Συνεδρίασης, για τη συνέχιση των εργασιών της. Η νέα Συνεδρίαση θεωρείται συνέχεια εκείνης που διακόπηκε και δεν απαιτείται εκλογή νέου Προεδρείου.
4.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το Καταστατικό ή ο νόμος ορίζουν διαφορετικά. Η ψηφοφορία δεν γίνεται ποτέ δια βοής αλλά δια ανατάσεως της χειρός. Κατ’ εξαίρεσιν, η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, γ) σε προσωπικά ζητήματα και δ) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Μυστική ψηφοφορία διενεργείται και για κάθε άλλο θέμα όταν το ζητήσουν τα 3/4 των παρόντων μελών. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από το Προεδρείο.
5.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρό τους και τους δύο Γραμματείς. Το βιβλίο αυτό είναι ελεύθερα προσιτό στα μέλη του σωματείου. Τα αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 13

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


1.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω επείγοντος θέματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση και όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τα επείγοντα θέματα προς συζήτηση και τον λόγο του επείγοντος. Το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με πρόσκληση που απευθύνεται στα μέλη και πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.


ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


1.Η Καταστατική Γενική Συνέλευση έχει ως έργο την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου, τη μεταβολή του σκοπού του ή τη διάλυσή του. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε από το Δ.Σ. κατόπιν πρόσκλησης των μελών του σωματείου, η οποία πραγματοποιείται όπως και στην Τακτική Γενική Συνέλευση και εντός των ίδιων προθεσμιών, είτε ύστερα από αίτηση των 2/3 του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Η αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να μνημονεύει τις διατάξεις του Καταστατικού των οποίων ζητείται τροποποίηση και να περιλαμβάνει σε περίληψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, την προτεινόμενη μεταβολή του σκοπού, ή, εφόσον ζητείται η διάλυση του σωματείου, τους λόγους για τους οποίους αυτή εμφανίζεται επιβεβλημένη.
2.Η Καταστατική Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που ζητείται η διάλυση του Σωματείου, βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
3.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ως άνω μελών.
4.Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.


ΑΡΘΡΟ 15

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Η μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, την απαρτία και την πλειοψηφία κατά τη λήψη των αποφάσεων, συνεπάγεται την ακυρότητα των αποφάσεών τους.
ΑΡΘΡΟ 16

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


1.Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, να μην έχουν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Υποψήφιος για την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλος της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής.
2.Το Δ.Σ. στην πρώτη του Συνεδρίαση συγκαλείται στην έδρα του σωματείου, με τη μέριμνα του μέλους που εκλέχτηκε πρώτο κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως, το συντομότερο δυνατό μετά τις αρχαιρεσίες και πάντως το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, συγκροτείται ως σώμα, που εκλέγει τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως (την ίδια ημέρα) και αρκεί για την λήψη απόφασης και σχετική πλειοψηφία. Αφού ολοκληρωθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, το Δ.Σ. συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το απερχόμενο Δ.Σ. και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, αφού παραλάβει τη σφραγίδα του σωματείου, το Ταμείο, την περιουσία τα βιβλία και όλο το αρχείο του σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
3.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όσες φορές κριθεί αυτό σκόπιμο, κατόπιν αίτησης του Προέδρου ή δύο (2) άλλων μελών του. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ., αυτό συγκαλείται επιμελεία των μελών που υπέγραψαν την αίτηση. Για τη σύγκληση αποστέλλεται στα μέλη του Δ.Σ. ταχυδρομικά, τηλεγραφικά ή τηλετυπικά ή και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο έγγραφη πρόσκληση πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες από τη συνεδρίαση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα μέλη του. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για ζητήματα εμπιστοσύνης προς μέλη του Δ.Σ. τα υπό κρίση μέλη στερούνται ψήφου, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη.
4.Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν πήραν μέρος σε συνεδριάσεις ή εάν πήραν διαφώνησαν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, δεν ευθύνονται για αυτές. Η διαφωνία απαλλάσσει το μέλος από την ευθύνη, μόνο αν έχει ρητά καταχωρηθεί στα πρακτικά.
5.Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται καμίας αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. Επίσης δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης για εκτός έδρας παραμονή και απασχόλησή τους σε υποθέσεις του Σωματείου, καθόσον το αξίωμά τους είναι τιμητικό.
6.Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να συνάπτουν με το σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά σε αυτό υπηρεσιών κάθε είδους ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής με το σωματείο.


ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού του και την τήρηση του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις διαδικασίες και στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.
γ) Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του σωματείου, συντάσσει δε τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, τον οποίο υποβάλλει υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο, μετά δε τη λήξη της οικονομικής περιόδου υποβάλλει αυτόν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
δ) Διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του σωματείου μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
ε) Συνιστά Επιτροπές μελέτης ή παρακολούθησης συγκεκριμένων θεμάτων εντός του σκοπού του σωματείου και του γνωστικού αντικειμένου της κλινικής εμβρυολογίας. Οι Επιτροπές αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
στ) Ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία και την εξέλιξη των επαγγελματικών και οικονομικών αιτημάτων των κλινικών εμβρυολόγων που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γενικότερα για κάθε θέμα που αφορά τους κλινικούς εμβρυολόγους.
ζ) Συντονίζει την οργάνωση των συνδικαλιστικών και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων των μελών του σωματείου.
η) Προσλαμβάνει ή απολύει το Προσωπικό του σωματείου.
θ) Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων για τη χάραξη της στρατηγικής του σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.
ι) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου.
ια) Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται σ' αυτό από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.


ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ειδικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Συντάσσει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και προεδρεύει προσωρινά σε αυτές.
δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου που αφορά στην πρόοδο του σωματείου ή την επίτευξη του σκοπού του.
ε. Προσλαμβάνει ή απολύει το Προσωπικό του σωματείου κατόπιν ειδικής κάθε φορά εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τις εντολές εισπράξεως και πληρωμής από τον Ταμία.
ζ. Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή Συγκεντρώσεων.


ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ειδικά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αυτού σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.


ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ειδικά ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Ενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου με εντολή του Δ.Σ. και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Δ.Σ. καθώς επίσης και από τις εντολές εισπράξεως και πληρωμής από τον Ταμία.
β. Τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες αυτού.
γ. Παραλαμβάνει τα προς το σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα, έντυπα και επιστολές, πλην αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
δ. Αποστέλλει στα τακτικά μέλη ενημερωτική αποστολή μετά από κάθε Συνεδρίαση του Δ.Σ. καθώς και μετά κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών.
ε. Συγκεντρώνει τα ετήσια απογραφικά δελτία με τις τυχόν αλλαγές των στοιχείων των μελών για τη συνεχή ενημέρωση του μητρώου.
στ. Τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων και το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του σωματείου καθώς και το μητρώο μελών.


ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

Ειδικά ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. Τηρεί το Ταμείο και προστατεύει την περιουσία του Σωματείου.
β. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα προς το σωματείο οφειλόμενα από οποιαδήποτε αιτία και από οποιονδήποτε.
γ. Εισπράττει από τα μέλη τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές αυτών.
δ. Εάν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια του σωματείου ξεπερνούν ένα όριο, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., οφείλει να καταθέσει το επιπλέον ποσό σε λογαριασμό όψεως στο όνομα του σωματείου, σε καταστήματα ή υποκαταστήματα Τράπεζας που νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα.
ε. Ενεργεί τις πληρωμές με ένταλμα του Προέδρου και αναλαμβάνει χρήματα από τις καταθέσεις στην Τράπεζα μετά έγγραφη σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
στ. Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του σωματείου.
ζ. Ευθύνεται ατομικά για κάθε δαπάνη χωρίς ένταλμα.
θ. Δεκαπέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών υποβάλλει προς το Δ.Σ. λεπτομερή λογοδοσία της διαχειρίσεώς του και ισολογισμό. Η λογοδοσία αυτή και ο ισολογισμός υποβάλλονται στη συνέχεια, από το Δ.Σ., στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 22

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτείται εάν:

α) υποβάλλει εγγράφως αίτηση παραίτησης
β) απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις
γ) παύσει για οποιοδήποτε λόγο να ασκεί το επάγγελμα του κλινικού εμβρυολόγου

Το μέλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού. Εάν το μέλος ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ή οι αναπληρωματικοί που υπάρχουν αρνούνται να το αναπληρώσουν, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κατανομή των αδιαθέτων εδρών. Τα αναπληρωματικά μέλη δεν μπορούν να υπερβούν τα τακτικά. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών μελών συνέρχεται εκλογοαπολογιστική Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με θέμα την εκλογή Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1.Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης από το Δ.Σ. ενεργείται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή στην οποία υποβάλλονται για αυτό το σκοπό από το Δ.Σ. τα τηρούμενα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη Έκθεσης, την οποία υποβάλλει σε Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή για τη διαχείριση του Δ.Σ.
2.Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Η διάρκεια της θητείας της συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. Η εκλογή των μελών της γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά εκλογής τους τα τακτικά μέλη, που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο.
3.Εντός οκτώ ημερών από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται, κατόπιν προσκλήσεως του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρό τους, ο οποίος κατευθύνει τις εργασίες της.
4.Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο μέλη της.
5.Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται καμίας αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτή, καθόσον το αξίωμά τους είναι τιμητικό.
6.Η Ελεγκτική Επιτροπή:

α) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
β) εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) ημέρες, αφότου του ζητηθούν.
γ) ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό και υποβάλλει ολοκληρωμένη έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. του σωματείου, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση.
δ) υποβάλλει κάθε παρατήρησή της στο Δ.Σ.