ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΟΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. Πόροι του σωματείου είναι:


1.Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών. Το ύψος της συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
2.Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
3.Τα εισοδήματα από την περιουσία του σωματείου.
4.Οι εισπράξεις από κάθε φύσης δημόσιες εμφανίσεις του σωματείου.
5.Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται απαρτία των μισών συν ένα μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Κληρονομιές καταλειπόμενες στο σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ωφελεία απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του σωματείου για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από το διαθέτη ή το δωρητή. Οι δωρεές προς το σωματείο πρέπει να γίνονται επώνυμα.

Β. Για την απόκτηση ακινήτου περιουσίας από το σωματείο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εκμετάλλευση της περιουσίας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 5

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους πριν χρησιμοποιηθούν:

α) Βιβλίο μητρώου μελών
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
ε) Βιβλίο ταμείου
στ) Βιβλίο περιουσίας
ζ) Βιβλίο πρωτοκόλλου
η) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται από το Δ.Σ. χρήσιμο και απαραίτητο σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.


ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα. Όλα τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που τους αντιστρατεύεται.

Τακτικά μέλη γίνονται:


1.Οι κατέχοντες Πανεπιστημιακό πτυχίο και έχοντας τουλάχιστον ένα χρόνο εμπειρία σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
2.Οι έχοντες τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Για την εγγραφή του υποψηφίου μέλους απαιτείται:

α) έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο
β) αν το υποψήφιο μέλος διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο, προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου αυτού.
γ) πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται ο χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου μέλους σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
δ) καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

Η εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίασή του. Η αίτηση γίνεται δεκτή, εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους προαναφερθέντες όρους. Εάν η αίτηση δε γίνει δεκτή η απόφαση που την απορρίπτει πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και κοινοποιείται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή της στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να προσφύγει στο κατά νόμο αρμόδιο Δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η συζήτηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αν εκδοθεί θετική απόφαση, το μέλος που εγγράφεται συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Δόκιμα μέλη γίνονται όσοι ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο της κλινικής εμβρυολογίας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Καταστατικό για να εγγραφούν ως τακτικά μέλη.

Επίτιμα μέλη γίνονται οι αποσυρόμενοι της ενεργού άσκησης του επαγγέλματος κλινικοί εμβρυολόγοι καθώς και όσοι έχουν συμβάλλει αποδεδειγμένα στην έρευνα και ανάπτυξη του τομέα της κλινικής εμβρυολογίας στη χώρα μας με το εκπαιδευτικό ή ερευνητικό τους έργο ή γενικότερα με την επαγγελματική τους δράση ή την κοινωνική τους προσφορά σε τομείς που προσιδιάζουν στους σκοπούς του σωματείου.

Για την εγγραφή των δόκιμων και επίτιμων μελών απαιτείται:

α) έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. συνυπογεγραμμένη από τρία τακτικά μέλη
β) ειδική απαρτία του Δ.Σ. οριζόμενη στην παρουσία και των πέντε μελών του.
γ) απόλυτη πλειοψηφία για την λήψη απόφασης.

 Τα δόκιμα και επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να μετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.


ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. Ειδικότερα:

Τα μέλη δικαιούνται:

α) να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις
β) να ελέγχουν τη Διοίκηση και να εκφέρουν γνώμη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του σωματείου, αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των Συνελεύσεων για την αξιοποίηση των στόχων του σωματείου.
γ) να ζητούν την υποστήριξη του σωματείου σε κάθε τους προσπάθεια που αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς του.
δ) τα μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα του σωματείου σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.


ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα:

Α) να τηρούν το Καταστατικό του σωματείου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους και τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.
Β) να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις του σωματείου
Γ) να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
Δ) να καταβάλλουν τις συνδρομές τους.
Ε) να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή της διεύθυνσής τους στο Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Α. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο ελεύθερα σε οποιονδήποτε χρόνο, ύστερα από έγγραφη αίτησή του, η οποία δεν χρήζει εγκρίσεως. Η Γενική Συνέλευση έχει υποχρέωση να αποδεχθεί την αποχώρηση του μέλους.

Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τα μέλη διαγράφονται:

α) Με το θάνατό τους
β) Με τη συνταξιοδότησή τους
γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο έπαυσαν να ασκούν το επάγγελμα του κλινικού εμβρυολόγου.
δ) Εφόσον απέχουν αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.
ε) Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών για δύο συνεχή έτη. Τα μέλη που διαγράφηκαν εξ αυτού του λόγου μπορούν να ξαναεγγραφούν με αίτησή τους και με καταβολή των οφειλομένων εισφορών.
στ) Εφόσον προβαίνουν σε πράξεις, οι οποίες αντιτίθενται στους σκοπούς του σωματείου ή παραβαίνουν το Καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.
ζ) Αν καταδικαστούν αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν. 1712/1987.

Τη διαγραφή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών. Το Δ.Σ., όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή. Αν το μέλος δεν απαντήσει, η απόφαση, που πρέπει να φέρει ειδική αιτιολογία, λαμβάνεται ερήμην του. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σε αυτό της απόφασης να προσφύγει κατ’ αυτής.