ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΩΝ» με έδρα την Αθήνα. Το Σωματείο χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, η έδρα του και ο χρόνος ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι η προστασία της εξειδίκευσης των κλινικών εμβρυολόγων, η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους και η επιστημονική αναβάθμιση των μελών του, προς εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται με τα εξής μέσα:

1.Με την παρέμβαση, πραγματοποίηση διαβημάτων, υποβολή προτάσεων και παράσταση στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την αναβάθμιση και αναγνώριση της εξειδίκευσης της κλινικής εμβρυολογίας και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με αυτή.
2.Με τη μελέτη των επαγγελματικών ζητημάτων των κλινικών εμβρυολόγων, την παρακολούθηση της εξέλιξής τους και την υποβολή στις αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες προτάσεων, πληροφοριών και γνωμών, που αφορούν τη βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος καθώς και τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των κλινικών εμβρυολόγων.
3.Με την εποπτεία της πιστής τήρησης των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, που διέπουν την κλινική εμβρυολογία, και της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κλινικών εμβρυολόγων.
4.Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που αποβλέπει στην προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων και στην τήρηση των καθηκόντων των κλινικών εμβρυολόγων.
5.Με την περιστολή της μη νόμιμης ενασχόλησης με την κλινική εμβρυολογία και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που έχει ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
6.Με τη μελέτη και υποβολή προτάσεων σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας τόσο των υφισταμένων μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όσο και αυτών που πρόκειται να ιδρυθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και με τις συνθήκες εκπαίδευσης και συνεργασίας των κλινικών εμβρυολόγων σε αυτές.
7.Με τη διαφώτιση της κοινής γνώμης για θέματα της εξειδίκευσης των κλινικών εμβρυολόγων.
8.Με τη διαφώτιση της κοινής γνώμης για θέματα που θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια των μελών του σωματείου.
9.Με την προάσπιση και υποστήριξη ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό των επαγγελματικών συμφερόντων και του επιστημονικού κύρους των μελών του σωματείου.
10. Με τη συμπαράσταση προς τα μέλη που κατηγορούνται και διασύρονται αναίτια και ιδίως με παρεμβάσεις υπέρ αυτών προς διαφόρους φορείς και Δικαστήρια.
11.Με την ανάπτυξη του συναδελφικού πνεύματος και των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου καθώς και μεταξύ άλλων παρεμφερών Σωματείων, Συλλόγων και Οργανώσεων της ημεδαπής καθώς και της αλλοδαπής.
12.Με την οργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων και συνεδρίων, επιστημονικών ανακοινώσεων καθώς και με τη συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια για τα θέματα που σχετίζονται με την κλινική εμβρυολογία και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
13.Με τη έκδοση επιστημονικού περιοδικού, μελετών, μονογραφιών, ενημερωτικών φυλλαδίων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού για τα θέματα της κλινικής εμβρυολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
14.Με την εκπόνηση μελετών πάνω σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που σχετίζονται με την κλινική εμβρυολογία.
15.Με τη συμμετοχή και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την κλινική εμβρυολογία.
16.Με τη συμμετοχή και συμβολή στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση πάνω σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της κλινικής εμβρυολογίας.
17.Με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα, που είναι σχετική με τους σκοπούς του σωματείου, όπως αυτοί ανωτέρω εκτέθηκαν, και συμβάλλει στη επίτευξή τους.