3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χώροι γραφείων και εργαστηρίου

Θα πρέπει να υπάρχει γραφείο εμβρυολόγου/ων για την συνάντηση με τους ασθενείς και την ενημέρωσή τους. Οι χώροι του εργαστηρίου και του γραφείου πρέπει να είναι ξεχωριστοί. 
3.1.2. Οι χώροι παραλαβής και χειρισμού των δειγμάτων θα πρέπει να είναι καθορισμένοι.
3.1.3. Οι επιφάνειες των πάγκων του εργαστηρίου στις οποίες εκτελούνται διαδικασίες πρέπει να είναι ελεύθερες από μη απαραίτητα αντικείμενα και πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
3.1.4. Ο χώρος εργασίας και κυκλοφορίας πρέπει να είναι αρκετός, ιδιαίτερα στην περιοχή όπου καλλιεργούνται τα έμβρυα, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση στους επωαστικούς κλιβάνους. 
3.1.5. Γενικά οι χώροι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται για τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υγείας. 
3.1.6. Η ασφάλεια των χώρων του τμήματος πρέπει να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
3.1.7. Η χωρίς επίβλεψη πρόσβαση στους χώρους του εργαστηρίου πρέπει να είναι δυνατή μόνο για το συγκεκριμένο προσωπικό που έχει άδεια να κινείται σε αυτούς τους χώρους.

3.2. Χώροι διαλείμματος προσωπικού.

3.2.1 Πρέπει να υπάρχει χώρος διαλείμματος προσωπικού, ξεχωριστός από τον χώρο εργασίας και εύκολα προσβάσιμος. Η έκτασή του πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού του προσωπικού, να υπάρχει κατάλληλη διαρρύθμιση και βασικές παροχές εστίασης. 
3.2.2 Τα προστατευτικά ρούχα πρέπει να φυλάσσονται εκτός αυτού του χώρου και πρέπει να υπάρχουν πινακίδες που να επισημαίνουν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. 
3.2.3 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων και των πολιτικών ενδυμάτων του προσωπικού και τουαλέτες. 
3.2.4 Η ασφάλεια του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής.

3.3 Χώρος παραλαβής και χειρισμού δειγμάτων, γαμετών και εμβρύων

3.3.1 Οι χώροι χειρισμού και επεξεργασίας δειγμάτων/ γαμετών/ εμβρύων πρέπει να είναι οι κατάλληλοι με έμφαση στα παρακάτω: 
Πρέπει να υπάρχει μια προκαθορισμένη περιοχή παραλαβής των δειγμάτων.
Πρέπει οι περιοχές χειρισμού ωαρίων/ εμβρύων, επεξεργασίας σπέρματος, παρασκευής καλλιεργητικών υλικών κλπ να είναι διακριτές. Όταν ένας χώρος χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία διαδικασίες οι προδιαγραφές του πρέπει να είναι κατάλληλες για κάθε μία από τις διαδικασίες. Πρέπει επίσης να υπάρχουν μηχανισμοί που να μην επιτρέπουν την επιμόλυνση μεταξύ δειγμάτων.
Οι επιφάνειες εργασίας πρέπει να είναι ελεύθερες από μη απαραίτητα αντικείμενα, εύκολο να καθαριστούν και μακριά από τη ροή κυκλοφορίας του προσωπικού.
Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα τοποθετημένα δοχεία για την απόρριψη δειγμάτων και απορριμμάτων. 
3.3.2 Η επεξεργασία δειγμάτων υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι και μηχανισμοί για αυτά.

3.4 Κατάλληλος εξοπλισμός και συντήρηση

3.4.1 Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν ότι ο απαραίτητος εξοπλισμός για το χειρισμό γαμετών/ εμβρύων είναι κατάλληλος για αυτό το σκοπό και συντηρείται ανάλογα με τις προδιαγραφές λειτουργίας, και ότι η απόδοση αυτού του εξοπλισμού (πχ επωαστικοί κλίβανοι) ελέγχεται συστηματικά (βλ. 4.6) 
3.4.2 Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος εργασίας. 
3.4.3 Ο εξοπλισμός πρέπει να συμβαδίζει με τους ισχύοντες κανονισμούς περί νοσοκομειακού υλικού.

3.5 Γραπτές διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δειγμάτων γαμετών και εμβρύων 
Οδηγίες 
3.5.1 Για όλες τις εργαστηριακές μεθόδους πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες. 
3.5.2 Το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να έχει κατανοήσει πλήρως τις διαδικασίες αυτές και να τις ακολουθεί. 
3.5.3 Πρέπει να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για την ασφαλή χαρακτηρισμό και κωδικοποίηση οποιουδήποτε υλικού που προέρχεται από συγκεκριμένο ασθενή, με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι το υλικό και τα αρχεία του συγκεκριμένου ασθενή θα είναι κωδικοποιημένα με μοναδικό τρόπο. 
3.5.4 Πρέπει να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών στα οποία η ταυτοποίηση ή τα συνοδευτικά έγγραφα είναι λανθασμένα ή ανεπαρκή.

3.5 Γραπτές διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δειγμάτων γαμετών και εμβρύων

3.5.1 Για όλες τις εργαστηριακές μεθόδους πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες. 
3.5.2 Το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να έχει κατανοήσει πλήρως τις διαδικασίες αυτές και να τις ακολουθεί. 
3.5.3 Πρέπει να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για την ασφαλή χαρακτηρισμό και κωδικοποίηση οποιουδήποτε υλικού που προέρχεται από συγκεκριμένο ασθενή, με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι το υλικό και τα αρχεία του συγκεκριμένου ασθενή θα είναι κωδικοποιημένα με μοναδικό τρόπο. 
3.5.4 Πρέπει να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για το χειρισμό περιστατικών στα οποία η ταυτοποίηση ή τα συνοδευτικά έγγραφα είναι λανθασμένα ή ανεπαρκή.

3.6 Κατάλληλοι χώροι για την αποθήκευση γαμετών/ εμβρύων, αντιδραστηρίων και αρχείων

3.6.1 Όσον αφορά τη φύλαξη γαμετών/ εμβρύων πρέπει να υπάρχουν: 
• επαρκής διαφύλαξη της ασφάλειας 
• ικανοποιητικές εγκαταστάσεις φύλαξης 
• σαφής κωδικοποίηση και ταυτοποίηση 
• ξεχωριστός χώρος για δείγματα υψηλού κινδύνου 
3.6.2 Όσον αφορά τη φύλαξη αντιδραστηρίων πρέπει να υπάρχουν 
• ασφαλείς και εύκολα προσπελάσιμοι χώροι αποθήκευσης, σύμφωνοι με την ισχύουσα νομοθεσία 
• χώροι που επιτρέπουν τη φύλαξη στις κατάλληλες θερμοκρασίες 
• αρχεία καταγραφής των ημερομηνιών παραλαβής και λήξης 
• κατάλληλα ονοματοδοτημένα δοχεία με επισημάνσεις για τοξικό περιεχόμενο

3.7 Γραπτές διαδικασίες για την απολύμανση του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας

3.7.1 Πρέπει να ορίζονται διαφορετικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση μόλυνσης από τα αντιδραστήρια, βιολογικά υλικά και δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων υψηλού κινδύνου. 
3.7.2 Πρέπει να παρέχονται σαφείς οδηγίες και υλικά για την αντιμετώπιση πιθανής μεγάλης μόλυνσης από επικίνδυνα αντιδραστήρια.

3.8 Διαδικασίες αποθήκευσης, ανάκτησης και κοινοποίησης δεδομένων

3.8.1 Τα στοιχεία των ασθενών και όλων των γαμετών και εμβρύων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε κρυοσυντήρηση, πρέπει να φυλάσσονται χρησιμοποιώντας συστήματα με δικλείδες ασφαλείας. Όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρέπει να υπάρχει μέριμνα για επιπλέον πυρασφαλή φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας. 
3.8.2 Η επικοινωνία με σκοπό τη ροή πληροφοριών από και προς το εργαστήριο πρέπει να διευκολύνεται με κάθε μέσο (διαθέσιμα τηλέφωνα, τηλεομοιοτυπία, ενδοεπικοινωνία) 
3.8.3 Ο χειρισμός των πληροφοριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για την προστασία του ιατρικού απορρήτου.

3.9 Φωτισμός, θέρμανση, αερισμός, ηλεκτροδότηση, παροχή αερίων, νερού και αποχέτευση

3.9.1 Απαιτείται συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.10 Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

3.10.1 Τα παρακάτω θεωρούνται σημαντικά για την ασφάλεια του προσωπικού: 
• Στους χώρους του εργαστηρίου επιτρέπεται η παραμονή μόνο με τον κατάλληλο εργαστηριακό ρουχισμό. 
• Πρέπει να έχει οριστεί Υπεύθυνος Ασφαλείας ευθύνη του οποίου θα είναι η αντιμετώπιση διασποράς μολυσματικών ουσιών, η ασφαλής χρήση του εξοπλισμού και η αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
• Η τακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα ασφαλείας 
• Η ύπαρξη μέτρων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας 
• Η απαγόρευση ποτού, φαγητού και καπνίσματος σε όλους τους χώρους του εργαστηρίου 
• Γενική τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας 
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της συχνότητας των ατυχημάτων 
• Ύπαρξη εξοπλισμού ασφαλείας 
3.10.2 Πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση από υπεύθυνο σύμβουλο σε μικροβιολογικά θέματα για τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας που αφορούν διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μόλυνση του χειριστή, άλλων μελών του προσωπικού ή επισκεπτών.