2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο θα πρέπει να διευθύνεται από έναν κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο επιστήμονα.

2.1.1 Ο υπεύθυνος εμβρυολόγος πρέπει να έχει καθημερινά ενεργή συμμετοχή στις εργαστηριακές διαδικασίες και να έχει προσληφθεί σε μόνιμη βάση ή με σύμβαση ανανέωσης αν αυτή είναι η τακτική της ΜΙΥΑ. 
2.1.2 Τα απαραίτητα προσόντα και η απαραίτητη εμπειρία για τον υπεύθυνο εργαστηρίου θα πρέπει να είναι η κατοχή τίτλου ή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης συνοδευόμενη από την κατάλληλη πρακτική εξάσκηση και την επαγγελματική αναγνώριση. 
2.2 θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος αριθμός προσωπικού με την απαραίτητη εμπειρία για να φέρει εις πέρας το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου με υψηλά επιστημονικά και ποιοτικά κριτήρια. 
2.2.1 Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο για τις υπηρεσίες που παρέχει και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί. 
2.2.2 Το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να εκπαιδεύεται βάση συγκεκριμένης δομής και προγραμμάτων εκπαίδευσης εγκεκριμένες από τους επαγγελματίες ήδη εκπαιδευμένους. 
2.2.3 Το μη εκπαιδευμένο προσωπικό θα πρέπει να επιτηρείται από κάποιον εκπαιδευμένο.
2.2.4 Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε αρκετό προσωπικό όλων των επιπέδων ώστε να μπορεί να καλύψει το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου και τις ανάγκες επιτήρησης και συμβουλευτικής. 
2.3 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του προσωπικού θα πρέπει να καθορίζονται μέσα από έγγραφα περιγραφής της δουλειάς τους (job descriptions). 
2.3.1 Όλο το προσωπικό πρέπει να έχει ενημερωμένο έγγραφο περιγραφής της δουλειάς του. 
2.3.2 Τα έγγραφα περιγραφής των θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την διαχειριστική δομή. 
2.4 Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει σύμβαση εργασίας που θα καθορίζει σαφώς τις συνθήκες και τους όρους εργασίας. 
2.4.1 Θα πρέπει όλο το προσωπικό να έχει σύμβαση εργασίας συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με μειωμένο ωράριο εργασίας και εγχειρίδια που θα καθορίζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας αν αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο. 
2.4.2 Θα πρέπει να τηρείται αρχείο απουσίας λόγω αδείας ή ασθενείας για όλο το προσωπικό. 
2.5 Θα πρέπει να υπάρχει γραπτός κανονισμός που καθορίζει τις κανονικές ώρες και ημέρες λειτουργίας ενός εργαστηρίου.

Οδηγίες

2.5.1 Ο κανονισμός θα πρέπει να αναλύει τις συμφωνίες των υπερωριών συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων. 
2.5.2 Θα πρέπει να υπάρχει γραπτώς η κάλυψη των υπερωριών η οποία θα πρέπει να διανέμεται σε όλους και να ενημερώνεται συχνά αν υπάρχουν αλλαγές. 
2.5.3 Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος επικοινωνίας με το προσωπικό επιφυλακής. 
2.6 Στο νέο προσωπικό δίνεται ένας κατανοητός προσανατολισμός και πρόγραμμα έναρξης, συμπεριλαμβανομένων της υγιεινής και της ασφάλεια
2.6.1 Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και επεξηγηματικά. 
2.6.2 Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους κανόνες εργαστηριακής ασφάλειας. 
2.6.3 Το προσωπικό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους κανόνες ασφάλειας, ανακοινώσεις επικινδυνότητας και ενημερωτικά φυλλάδια και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον κατάλληλο εμβολιασμό όλων των μελών του. Τα φυλλάδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
κανόνες διαχείρισης υλικών επικίνδυνων για την υγεία. 
κανόνες πυρασφάλειες 
ασφάλεια στις υπηρεσίες των εργαστηρίων 
σχετικές οδηγίες EΕ 
2.6.4 Ασκήσεις πυρασφάλειας θα πρέπει να γίνονται περιοδικά και το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.