1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.1 Θα πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει την οργάνωση και την λειτουργία του εργαστηρίου και τη σχέση του με την ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών υπηρεσιών. 
Οδηγίες 
Οι γραπτές πληροφορίες που περιγράφουν τις υπηρεσίες (πχ. οι οποίες μπορεί να είναι μέρος ενημερωτικού φυλλαδίου ή ετήσιας αναφοράς) πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που αφορούν σε : 
1.1.1 Οργάνωση εργαστηρίου και εξειδικευμένο προσωπικό 
1.1.2 Κατάλογος ιατρικών εξετάσεων και υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς. 
1.1.3 Προγράμματα ποιοτικής διασφάλισης. 
1.2 Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί και γενικοί κανονισμοί λειτουργίας του εργαστηρίου που να εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό και αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: 
1.2.1 Λειτουργική σχέση 
1.2.2 Γενική επιτήρηση 
1.2.3 Αποδοχή χρήσιμων συμβουλών από επαγγελματίες συμβούλους 
1.3 Θα πρέπει να υπάρχουν καθορισμένες επίσημες συναντήσεις του υπεύθυνου προσωπικού του εργαστηρίου και του κλινικού προσωπικού για την κατάλληλη διαχείριση της αξιολόγηση των υπηρεσιών , τον ορισμό νέων στόχων και την συζήτηση οικονομικών ή άλλων σχετικών θεμάτων. 
Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να συζητούνται. 
1.3.1 Εργαστηριακά αποτελέσματα 
1.3.2 Αξιολόγηση των περιστατικών 
1.3.3 Θέματα λειτουργίας του τμήματος 
1.3.4 Σχετικά θέματα οικονομικής φύσης.