5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.1 Θα πρέπει να υπάρχει ένα γραπτό πρόγραμμα εκπαίδευσης καινούργιων μελών του προσωπικού.

Οδηγίες: 
5.1.1 Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για όλες τις πτυχές της εργαστηριακής εργασίας και για όλους τους βαθμούς εργαστηριακού προσωπικού. 
5.1.2 Θα πρέπει να υπάρχουν καθορισμένοι υπεύθυνοι για όλους τους εκπαιδευόμενους. 
5.2 Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό, με κατάλληλες εγκαταστάσεις και διαθέσιμους πόρους για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας εκπαίδευσης και με συμμετοχή στις κατάλληλες συνεδριάσεις, συνέδρια και σεμινάρια.

Οδηγίες: 
5.2.1 Το προσωπικό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις βιβλιοθηκών ή σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες και τράπεζες πληροφοριών, που παρέχουν τουλάχιστον τα κύρια περιοδικά σχετικά με το επάγγελμα. 
5.2.2 Το προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα ήρεμο δωμάτιο που είναι διαθέσιμο για την ιδιωτική μελέτη.

5.2.3 Πρέπει να υπάρχει ένας αναγνωρισμένος προϋπολογισμός για να καλύψει τη συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικό υλικό κτλ., επαρκείς για να καλύψουν επαρκώς τις απαιτήσεις για την κατάρτιση και τη συνεχή εκπαίδευση.

5.2.4 Υπάρχουν στοιχεία ότι το προσωπικό είναι σε θέση να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δραστηριότητες συνεχούς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών σεμιναρίων και των συνεδριάσεων.

5.2.5 Ο αριθμός του προσωπικού πρέπει να είναι επαρκής για να στηρίξουν τις υπηρεσίες της ΜΙΥΑ ενώ τα μέλη του προσωπικού συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης.