ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΙΑ

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
• Για όλες τις εργαστηριακές δραστηριότητες και τις τεχνικές διαδικασίες, καθώς και για το προσωπικό που τις διεξάγει, θα πρέπει να έχει δοθεί ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή του Υπουργείου Υγείας για τις ΜΙΥΑ.

2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια 
• Τα αναλώσιμα είδη που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των καλλιεργητικών υλικών θα πρέπει να είναι κατάλληλα για ιστοκαλλιέργεια. 
• Τα γυάλινα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των Κ.Υ. θα πρέπει να είναι κατάλληλα και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. 
• Τα καλλιεργητικά υλικά ή τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία τους θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλης καθαρότητας για αυτό τον σκοπό.

Τα εργαστηριακά πρωτόκολλα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου για τα Κ.Υ. 
• Τα καλλιεργητικά υλικά που παρασκευάζονται στο εργαστήριο θα πρέπει να υφίστανται εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο. 
• Τα καλλιεργητικά υλικά εμπορίου θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση ποιοτικού ελέγχου από τον κατασκευαστή. 
• Αντιδραστήρια και υλικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν την ημερομηνία λήξης τους.

Χρήση νερού για την προετοιμασία καλλιεργητικών υλικών 
• Όταν για την προετοιμασία των καλλιεργητικών υλικών, χρησιμοποιείται H2O που ο καθαρισμός του γίνεται από το προσωπικό του εργαστηρίου της ΜΥΙΑ, θα πρέπει να γίνεται ποιοτικός έλεγχος στο σύστημα νερού. Ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει απολύμανση του συστήματος (sanitization), τακτική αλλαγή φίλτρων, αντικατάσταση άλλων ανταλλακτικών και έλεγχο ενδοτοξινών και βακτηρίων. 
• Σε περίπτωση χρήσης νερού εμπορίου θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος στις συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης σε σχέση με την θερμοκρασία και την διάρκεια ζωής.

Συστηματική καταγραφή των αριθμών παρτίδας των αντιδραστηρίων, υλικών και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία καλλιεργητικών υλικών. 
• Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για την συγκεκριμένη χρήση και να χρησιμοποιούνται κάτω από άσηπτες συνθήκες. 
Σε περίπτωση χρήσης ορρού ή ωοθυλακικού υγρού σε καλλιεργητικά υλικά θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σε MV, ηπατίτιδα B, ηπατίτιδα C, HIV. 
• Αλβουμίνη από ορρό ανθρώπου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 
• Αλβουμίνη από ορρό ανθρώπου ή υλικά που έχουν σαν πηγή πρωτεινών ανθρώπινο ορρό θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση στο παραπάνω έλεγχο.

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Όλες οι διαδικασίες χειρισμού γαμετών και εμβρύων θα πρέπει να γίνονται κάτω από άσηπτες συνθήκες . 
• Η επεξεργασία βιολογικών υλικών συμπεριλαμβανομένων σπέρματος , ωαρίων, εμβρύων, ιστών θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του χειριστή και του δείγματος από κινδύνους επιμόλυνσης. 
• Πιπέττες χειριζόμενες με το στόμα (Mouth pipettes) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των ανθρώπινων γαμετών και εμβρύων. 
• Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση θερμοκρασίας 37οC κατά την διάρκεια του χειρισμού και της παρατήρησης των εμβρύων και των γαμετών. 
• Τα αναλώσιμα είδη που απαιτούνται για τον χειρισμό γαμετών εμβρύων (πιπέττες , τρυβλία , σωληνάκια φυγοκέντρου κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι αυστηρά μιας χρήσης και πρέπει να πετιούνται αμέσως μετά την χρήση τους. 
• Πριν την εφαρμογή κάθε διαδικασίας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής συναίνεσης του ασθενούς. 
• Σε όλα τα στάδια των χειρισμών θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής αντιστοίχηση μεταξύ ονόματος ασθενούς, συνοδευτικών εγγράφων και βιολογικών υλικών του. 
• Σε κάθε στάδιο όλων των διαδικασιών θα πρέπει να καταγράφεται το όνομα του κλινικού εμβρυολόγου (και κλινικού ιατρού όπου κρίνεται απαραίτητο) 
• Η κατανομή των τρυβλίων /φιαλιδίων που περιέχουν έμβρυα και γαμέτες στο εσωτερικό επωαστικών κλιβάνων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται εύκολα και γρήγορα η αναγνωρισιμότητα τους.

4. ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ 
• Όλες οι διαδικασίες χειρισμού κατά την λήψη των ωαρίων θα πρέπει να γίνονται κάτω από άσηπτες συνθήκες . 
• Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για να διατηρείται η θερμοκρασία των ωοκυττάρων στη θερμοκρασία των 37οC. 
• Εάν το εργαστήριο και ο χώρος λήψης ωαρίων είναι σε διαφορετικούς χώρους, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συσκευή θέρμανσης /επώασης για την διατήρηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ωαρίων στο εργαστήριο. 
• Θα πρέπει να υπάρχει καταγραφή της κατάστασης και της μορφολογίας των ωαρίων. 
• Όταν γίνεται λήψη ωαρίων από δότρια θα πρέπει να καταχωρηθούν με το όνομα της δότριας ή με κώδικα αναφοράς και να καταχωρηθεί στο όνομα της λήπτριας μόνο όταν διατεθούν σε αυτήν.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
• Θα πρέπει να καταγράφονται πληροφορίες για το δείγμα, όπως το χρονικό διάστημα της αποχής, ο τύπος του δοχείου συλλογής που χρησιμοποιήθηκε (εάν αυτό διαφέρει από το συνηθισμένο), ο χρόνος και ο τόπος συλλογής (ειδικότερα για τα δείγματα που παράγονται εκτός των εγκαταστάσεων της κλινικής ), καθώς και το χρονικό διάστημα μεταξύ της συλλογής και της προετοιμασίας. 
• Στα δοχεία συλλογής θα πρέπει να αναγράφονται σαφώς τα στοιχεία του ασθενή προτού να παραχθεί το δείγμα.. 
• Όταν το δείγμα σπέρματος παράγεται εκτός των εγκαταστάσεων της κλινικής θα πρέπει κατά τη παραλαβή του να ελέγχεται ότι έχουν αναγραφεί σαφώς τα στοιχεία του ασθενή. Όταν χρησιμοποιείται σπέρμα τρίτου δότη είναι απαραίτητη η καταγραφή απαραίτητων πληροφοριών, όπως ο αποκλειστικός κωδικός του τρίτου δότη, και η τράπεζα σπέρματος προέλευσης του.

• Θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία με τις παραμέτρους τους σπέρματος όπως συγκέντρωση, κινητικότητα , μορφολογία , όγκος, χρόνος ρευστοποίησης, κ.λ.π.

• Η μέθοδος προετοιμασίας του σπέρματος συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών οποιασδήποτε παραλλαγής στο τυποποιημένο εργαστηριακό πρωτόκολλο, θα πρέπει να καταγράφεται.

• Θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία με τις παραμέτρους του σπέρματος μετά την προετοιμασία του καθώς και τυχόν αραίωση πριν τη διαδικασία της γονιμοποίησης.

6. ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΑΡΙΩΝ 
• Θα πρέπει κατά την διαδικασία γονιμοποίησης η θερμοκρασία, η υγρασία και το pH των καλλιεργητικών υλικών να διατηρούνται σταθερά. 
• Θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία όπου να καταγράφεται ο χρόνος της γονιμοποίησης και της συγκέντρωσης σπέρματος που έχει χρησιμοποιηθεί.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Όλα τα ωάρια θα πρέπει να ελεγχθούν 16-20 ώρες μετά τη γονιμοποίηση για την παρουσία προπυρήνων . 
• Θα πρέπει κατά την διαδικασία αυτή η θερμοκρασία και το pH των καλλιεργητικών υλικών να διατηρούνται σταθερά. 
• Θα πρέπει να καταγράφεται η αξιολόγηση του κάθε ωαρίου. 
• Τα ωάρια με έναν ή περισσότερους από δύο προπυρήνες θα πρέπει να απομονωθούν από τα κανονικά γονιμοποιημένα ωάρια. 
• Τα ωάρια που δεν παρουσιάζουν κανένα σημάδι γονιμοποίησης πρέπει να παραμείνουν στο καλλιεργητικό υλικό υπό επιτήρηση για πιθανή καθυστερημένη εμφάνιση των προπυρήνων.

8. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ 
• Το στάδιο ανάπτυξης των εμβρύων κατά την διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να καταγράφεται. 
• Ο φάκελος ασθενούς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες κατά την εμβρυομεταφορά : αριθμός παρτίδας και είδος καλλιεργητικού υγρού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη εμβρυομεταφορά, χρόνος από την λήψη και την γονιμοποίηση των ωαρίων μέχρι την εμβρυομεταφορά, αριθμό και αναπτυξιακό στάδιο των εμβρύων που μεταφέρθηκαν, κατάληξη των πλεοναζόντων εμβρύων, τύπος καθετήρα που χρησιμοποιήθηκε για τη εμβρυομεταφορά. 
• Εάν το εργαστήριο βρίσκεται σε απόσταση από το δωμάτιο μεταφοράς εμβρύων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των παραμέτρων της θερμοκρασίας και του pH με την βοήθεια κινητού εξοπλισμού. 
• Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθετήρες μιας χρήσης για τη εμβρυομεταφορά..

9. ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ 
• Ο εξοπλισμός κρυσοσυντήρησης θα πρέπει να συντηρείται όπως προβλέπεται. 
• Θα πρέπει να τηρούνται διαδικασίες ασφαλείας για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με υγρό άζωτο. 
• Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης μόλυνσης μέσω του υγρού αζώτου, τα έμβρυα θα πρέπει να φυλάσσονται σε δοχεία (πχ παγέττες, φιαλίδια κλπ) που να μπορούν να σφραγιστούν αποτελεσματικά. 
• Η μεταφορά των εμβρύων στα δοχεία αυτά (παγέττες, φιαλίδια κλπ) θα πρέπει να γίνεται με μέθοδο που να αποκλείει την επιμόλυνση της εξωτερικής επιφάνειάς τους. 
• Το σφράγισμα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά πριν την κατάψυξη. 
• Όταν τα πλεονάζοντα έμβρυα κάποιων ασθενών πρόκειται να κρυοσυντηρηθούν πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι ασθενείς αυτοί να έχουν ελεγχθεί για αφροδίσια νοσήματα, ηπατίτιδα Β και C και HIV. 
• Αν κάποιος ασθενής είναι γνωστός φορέας ή αν δεν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα χωριστής αποθήκευσης. 
• Τα συνοδευτικά έγγραφα των κρυοσυντηρημένων εμβρύων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
i. Τον τύπο και τον αριθμό παρτίδας του κρυοπροστατευτικού που χρησιμοποιήθηκε. 
ii. Το στάδιο ανάπτυξης των εμβρύων. 
iii. Τον αριθμό των εμβρύων σε κάθε παγέττα ή φιαλίδιο. 
iv. Τον αριθμό παγεττών ή φιαλιδίων που έχουν αποθηκευθεί ανά ασθενή. 
• Οι παγέττες ή τα φιαλίδια που περιέχουν έμβρυα θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα με μόνιμο και ευδιάκριτο τρόπο σε ότι αφορά τα στοιχεία του ασθενούς και τον προσωπικό του κωδικό. 
• Τα στοιχεία φύλαξης θα πρέπει να φυλάσσονται τόσο στους φακέλους του ασθενούς όσο και στα αρχεία φύλαξης των δοχείων αζώτου. 
• Θα πρέπει να γίνεται ετήσιος έλεγχος των φυλασσόμενων γαμετών και εμβρύων κατά τον οποίο θα γίνεται αντιστοίχηση του περιεχομένου με τα αρχεία φύλαξης. 
• Τα αρχεία φύλαξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακριβείς λεπτομέρειες της θέσης των παγεττών ή φιαλιδίων. 
• Τα συνοδευτικά έγγραφα της διαδικασίας απόψυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις μορφολογικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία της απόψυξης και τη χρονική διάρκεια καλλιέργειας πριν την εμβρυομεταφορά.

10. ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
• Το προσωπικό που εκτελεί τεχνικές μικροχειρισμού θα πρέπει να το κάνει μόνο αν έχει άδεια για αυτό από την Εθνική Αρχή ΥΙΑ. 
• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται όπως προβλέπεται. 
• Όπως και για κάθε άλλη διαδικασία, η θερμοκρασία και το pH των γαμετών και εμβρύων θα πρέπει να διατηρούνται σταθερά στα προβλεπόμενα επίπεδα. 
• Τα μικροεργαλεία θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα και να μην χρησιμοποιούνται ποτέ για περισσότερους από έναν ασθενή.